[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: aktywacja indeksunale¿y u¿yæ programu narzêdziowego : proutil  baza -C idxbuild
...
Janusz Soszyñski wrote:
W 'Data Admistration'->'Utilities'->'Index Deactivation'  wy³±czy³em
aktywno¶æ ineksu dla tabeli.
Próbowa³em pó¼niej ponownie uaktywniæ ten indeks w 'Data Dictionary'->'Index
Properities'
niestety nie uda³o siê, poniewa¿ pole aktywacji jest nieaktywne.
Co gorsza ineks nie da³ siê usun±æ ca³kowicie usun±æ ('Data Disctionary').
Gdzie mo¿na ponownie uaktywniæ indeks lub ewentualnie jak go usun±æ ?

Janusz Soszyñski

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------